NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK W BŁONIU
Zapraszamy dzieci od
7 miesiąca życia do 2,5 lat
 
NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK W BŁONIU

O nas

Regulamin
Statut

Żłobek "Pod Bocianem" zaprasza dzieci w godzinach 6.30-18.00 od poniedziałku do piątku.

Nasz żłobek to miejsce, w którym profesjonalnie i z zaangażowaniem zajmujemy się opieką nad dziećmi w wieku od 7 miesiąca do 2 lat. Zapewniamy opiekę wychowawczą, wspomagamy indywidualny rozwój dziecka, uczymy zabawy w grupie oraz dzielenia się z innymi. Rozwijamy umiejętności niezbędne w codziennym życiu. Uczymy dzieci samodzielnego rozbierania się i ubierania, samodzielnego jedzenia przy stolikach, zbierania zabawek, mycia rączek, korzystania z nocniczka i toalety.

W grupie ŻABEK opiekę na dziećmi sprawują cztery wykwalifikowane opiekunki:

1. Kinga Gałązka

2. Natalia Sowińska

3. Anna Stanisławska

4. Sylwia Pietrasiak

 

STATUT ŻŁOBKA

I. Nazwa i miejsce prowadzenia:
Niepubliczny Żłobek „Pod Bocianem”
ul. Orzeszkowej 14
05-870 Błonie
Tel.509-644-222
e-mail: biuro@podbocianem.edu.pl
http://www.podbocianem.edu.pl
II.Status prawny:
Niepubliczna jednostka funkcjonująca na podstawie obowiązujących przepisów prawnych:
1.Ustawa z 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech (Dz.U.nr.45,poz.235).
2.Ustawa z 2 lipca 2004r.o swobodzie działalności gospodarczej (art.5 pkt.5).
3.Wpis do rejestru Żłobków miasta i gminy Błonie.
4.Statut Żłobka
5.Regulamin Żłobka
III. Organ założycielski
1.Agnieszka Pawlak
IV.Przedmiot działania
1.Sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku od 7 miesięcy do lat trzech
V.Cele i zadania żłobka1.Zapewnienie dzieciom warunków pobytu jak najbardziej zbliżonych do warunków domowych.
2.Prowadzenie zajęć edukacyjnych przez zabawę z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i
możliwości dziecka.
3.Zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej.
4.Prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych dostosowanych do wieku dziecka.
5.Zapewnienie dziecku warunków pełnego bezpieczeństwa.
6.Prowadzenie żywienia dziecka zgodnie z normami.
7.Współpraca z rodzicami dziecka.
VI.Organizacja:
1.Żłobek funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
2.Harmonogram dni wolnych przedstawiony na tablicy ogłoszeń w placówce.
3.Rekrutacje prowadzi się przez cały rok.
4.Żłobek działa na zasadzie ogólnej dostępności.
5.Szczegółowy plan organizacji i godzin pracy żłobka zamieszczony jest w regulaminie organizacyjnym
Niepublicznego Żłobka „Pod Bocianem”
6.Personel żłobka:
- właściciel
- dyrektor
- opiekunki
- sprzątaczka
VII.Warunki przyjmowania dzieci
1.Właściciel lub dyrektor żłobka przyjmuje dzieci na podstawie Karty Zgłoszenia Dziecka pobieranej w
placówce lub na stronie internetowej żłobka.
2.Przyjecie dziecka do żłobka poprzedzone jest wywiadem z rodzicem lub prawnym opiekunem
dotyczącym stanu zdrowia, żywienia, osobowości dziecka, przyzwyczajeń. Informacje o dziecku zamieszczają
rodzice lub prawni opiekunowie w załączniku nr.1 do umowy przyjęcia dziecka do żłobka.
3.Właściciel lub dyrektor żłobka podpisuje umowę z rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka o
świadczeniu usług opiekuńczych w Żłobku „Pod Bocianem”.
4.Usługi świadczone w Niepublicznym Żłobku „Pod Bocianem” są odpłatne.
VIII.Opłaty za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka
1.W przypadku nieobecności dziecka w żłobku opłaty za pobyt nie podlegają zwrotowi.
2.Opłata za wyżywienie podlega zwrotowi jeśli nieobecność dziecka jest dłuższa niż 3 dni i zostanie
zgłoszona placówce najpóźniej drugiego dnia nieobecności dziecka. Zwrot nastąpi przy rozliczaniu
następnego miesiąca.
3.Za pojedyncze dni nieobecności dziecka w placówce zwrot kosztów wyżywienia nie przysługuje.
4.Opłaty wnoszone są do dnia 5 każdego miesiąca.
IX.Majątek placówki
1.Żłobek jako niepubliczna placówka posiada własny majątek.
2.Budynek w którym mieści się żłobek jest własnością podmiotu który go utworzył.
3.Teren na którym znajduje się placówka jest własnością podmiotu który utworzył żłobek.
4. Wyposażenie placówki jest własnością podmiotu który utworzył żłobek.